Moje Blog

Adwokat Szczytno

Usługi

Zakres pomocy prawnej

Świadczę kompleksowe usługi prawne z niżej wskazanych dziedzin prawa. W ramach oferowanej pomocy prawnej sporządzam i opiniuję umowy, przygotowuję wszystkie niezbędne pisma, w tym procesowe oraz reprezentuję moich Klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce. W każdym przypadku rodzaj pomocy jest dopasowany do konkretnego problemu prawnego.

W wielu przypadkach wystarczające okaże się udzielenie kompleksowej i rzetelnej porady prawnej. Niekiedy jednak konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego lub reprezentacja Klienta w już toczącym się postępowaniu.

W przepisach prawa nie widzę tylko paragrafów i ustępów. Dostrzegam przede wszystkim człowieka, któremu chcę udzielić pomocy. Każdą sprawę traktuję priorytetowo i dążę do jej jak najszybszego zakończenia. W wielu przypadkach z dużym powodzeniem da się rozwiązać problem prawny na drodze polubownej. Są także takie sprawy, w których nawet pozytywny wyrok sądu nie przyniesie pożądanego skutku. Wówczas kieruję sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego w celu przymuszenia niesolidnego dłużnika do spełnienia ciążącego na nim świadczenia.

Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji w zakładce kontakt pozostawiam numer telefonu oraz adres email.

Dziedziny prawa

Profesjonalna i rzetelna pomoc prawna.

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo pracy

Prawo rodzinne

Szczególną uwagę podczas wykonywania swojej praktyki zawodowej poświęcam sprawom z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Problematyka spraw rodzinnych to bardzo delikatna materia, stąd tak ważne jest zrozumienie sytuacji Klienta i empatyczna postawa wobec Niego. W szczególności prowadzę sprawy o rozwód, separację, dochodzę alimentów na rzecz dzieci, lub na rzecz małżonka; prowadzę sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie władzy rodzicielskiej, czy jej ograniczenie, ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite, a w braku porozumienia rodziców występuję z wnioskami o sądowe rozstrzygnięcie o tzw. istotnych sprawach dziecka [np. zmianie miejsca pobytu, wyjeździe za granicę, uzyskaniu paszportu]. Nie zamykam się na rozwiązywanie innych problemów prawnych z tej gałęzi prawa. Jeżeli zatem macie Państwo wątpliwości w przedmiocie praw i obowiązków członków rodziny lub stanęliście przed koniecznością udziału w jednej z wyżej wskazanych spraw (lub innej)  – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką.

Prawo karne

Prawo karne to szczególna dyscyplina prawa. Budowanie linii obrony zaczyna się na samym początku sprawy, dlatego swoją pomoc świadczę już na etapie zatrzymania, czy postępowania w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztu. Ewentualne zaniedbania na tym etapie mogą rzutować na wynik całego postępowania karnego, a w dalszej perspektywie na wiele lat życia podejrzanego/oskarżonego. Świadczę kompleksową pomoc prawną w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa wykroczeń i wykonawczego. Prowadzę między innymi sprawy dotyczące odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenia i przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, wydania wyroku łącznego, czy też sprawy z oskarżenia prywatnego. Udzielam wsparcia prawnego moim Klientom bez względu na ciężar gatunkowy przestępstwa, na każdym etapie postępowania. Jestem również obrońcą nieletnich w sprawach karnych.

Prawo cywilne

W ramach wykonywanej praktyki adwokackiej prowadzę również sprawy z zakresu prawa cywilnego. Reprezentuję Klientów przed sądami, sporządzam pozwy i wnioski o podział majątku wspólnego byłych małżonków, sporządzam i opiniuję umowy, przygotowuję opinie prawne. Prowadzę sprawy o zapłatę [dochodzenie roszczeń pieniężnych], ochronę dóbr osobistych, ochronę prawa własności, zasiedzenie, sprawy o roszczenia z umów wzajemnych np. najmu/dzierżawy.

Prawo spadkowe

Z zakresu prawa spadkowego oferuję pomoc prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku przy dziedziczeniu ustawowym i testamentowym, w sprawach o dział spadku, zachowek, stwierdzenie niegodności dziedziczenia. Jeżeli zatem ktoś z Państwa bliskich zmarł i sprawy dotyczące spadkobrania wydają się nieuregulowane – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką.

Prawo pracy

Pomocy prawnej udzielam również z zakresu prawa pracy. Pomoc prawna w tym przedmiocie ma dwa wymiary. Pierwszy dotyczy wsparcia pozasądowego, które obejmuje między innymi sporządzanie kontraktów, regulaminów, wypowiedzeń umów o pracę, czy innej, niezbędnej dokumentacji pracowniczej. Drugi dotyczy wsparcia sądowego. Reprezentuję pracowników i pracodawców w sporach sądowych we wszystkich instancjach.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Szczytnie. Do Państwa dyspozycji pozostawiam numer telefonu oraz adres e-mail.